fredag 1 november 2013

Kär i Trafik Stockholm. 08-651 00 00

Jag blev faktiskt chockad. Det var inte vad jag hade förväntat mig.
Såhär började det.


Vid ett vattenledningsarbete längs Bergslagsvägen mellan Ängbyplan och Islandstorget är både bilväg och cykelväg delvis avspärrad.
På vägbana för motorfordon finns varselskyltning och barriärer i åtta omgångar med start 280 meter före vägarbetet. På det prioriterade cykelstråket finns inte ens reflekterande varselskyltning.

1: 280 meter före avspärrning, A20, varning för vägarbete2: 180 meter före, förvarning för filbyte3: 50 meter, hastighetsreducering

4: 15 meter, diagonal  varselskyltning för filbyte
5: 10meter, blinkande varningslyktor. 6: trafikbuffert, fyllda gummidäckstravar, energiabsorberande.
7: Betongbarriär, 8: Stålrörsavspärrning närmast gropen.

Hur ser varselskyltningen ut på det prioriterade cykelstråket?


På det prioriterade cykelstråket står stängsel utan reflekterande varselskyltning. Vissa staket har reflexvarsel men är felvända och placerade i fel körriktning.Nej inte igen tänkte jag, tredje gången på en månad som det står trafikhinder på cykelbanan utan korrekt skyltning. Läs om de andra trafikhindren senaste månaden. 

Det har skett olyckor och t.o.m. dödsfall där cyklande åkt in i avspärrningar, så det är ett betydande problem. Sök på stängsel i VTI-rapporten Cyklisters singelolyckor.
Det finns också dokumentation kring hur avspärrningar görs för oskyddade trafikanter.

Jag ringer Trafik Stockholm på morgonen 131101, de ska kontakta trafikstyrningen. Jag tackar Trafik Stockholm för att de gör ett bra jobb och samtalet avslutas.

På hemvägen ser jag tyvärr att inget har hänt, fortfarande ingen varselskyltning på det prioriterade cykelstråket. Jag ringer Trafik Stockholm igen. Medarbetaren ska ringa trafikstyrningen igen.När jag kommer hem ringer jag Trafik Stockholm igen, och då berättar de att de skickat ut gatujouren som ska placera ut koner på cykelbanan. Jag blir uppriktigt chockad att få det beskedet. Tack till Trafik Stockholm. Jag ser en ljusning. Det går att påverka.

Här står den, lite felplacerad och otillräcklig, men vad gör det. 
Det är en symbol för nytänk och förändring.

Uppföljning av grundproblemet att Stockholm vatten har spärrat av felaktigt.


Cykeljouren är uppenbarligen fortfarande inte i drift. Just nu känns det mer som att extremt envisa trafikanter får lägga ner mycket tid på att göra Ulla Hamiltons jobb att styra upp Cykeljouren, Trafikkontoret, Polisen, Länskommunikationscentralen, Räddningstjäns, Trafik Stockholm, Gatujouren, Trafikstyrningen, Stockholm vatten m.fl. 

När Stockholm vatten satte upp avspärrning på cykelbanan struntade de i att vända staketen åt rätt håll. Det finns reflexvarsel på några av staketsektionerna, men reflexerna är vända åt fel håll, och de sektionerna är placerade mot fel körriktning.

Bestämmelser om avspärrningar och vägarbeten finns i  instruktioner för avspärrningar i teknisk handbok, och staden ska ordna obligatoriska kurser för entreprenörer m.fl.

Stockholm vatten har spärrat av felaktigt enligt minst följande:


-07 FUNKTION – FRAMKOMLIGHET - ESTETIK
 Materialet ska alltid vara helt och rent och vara uppställt så att det är väl synligt och med reflexer. 


 1. -02 PÅFÖLJDER
  Vid grova eller upprepade förseelser mot trafiksäkerhet eller framkomlighet har tk rätt att:
  • Polisanmäla och stoppa arbetet tills bristerna är åtgärdade.
  • Kräva byte av den person som står som ansvarig arbetsledare för arbetsområdet.
  • Uttaga viten av den som bryter mot de direktiv som anges för arbetets utförande. Se avsnitt 5110.
  • Avstänga person upp till två år från att stå som ansvarig arbetsledare för arbeten på offentlig mark i Stockholm. 


Om tk finner avvikelser från godkänd TA-plan kan tk ta ut ett vite. Är förseelsen grov eller farlig kan arbetet stoppas tills åtgärder vidtagits. Ansvarig arbetsledare kan komma att stängas av från arbete på stadens allmänna mark i upp till två år i de fall där tk är beställare. 


B. Utmärkning saknas eller är bristfällig
page29image38928
ANM.
page29image41288
page29image41832
page29image42648
page29image43192
VITE
page29image44336
page29image45416
1. Om grundläggande vägmärken inte har satts ut, t.ex. vägmärke för vägarbete, vägarbetsområde, hastighet, körfältsförändring eller sidomarkeringsskärmar
-
8 800:-


E. Trafikantframkomlighet
page30image6872
ANM.
page30image9232
page30image9776
page30image10592
page30image11136
VITE
page30image12280
page30image13360
1. Om det inte går att komma fram och/eller det är farligt att ta sig fram
-
page30image17104
page30image17648
8 800:-

Övrigt av betydelse 1. -19  KOMPETENSKRA V
  Alla som arbetar på gator där tk är väghållare ska ha genomgått utbildningen "Trafikanordningar och markarbeten i offentlig mark inom Stockholm stad".
  Efter endagsutbildningen erhålls ett intyg i körkortsformat, detta intyg är personligt och ska finnas med på arbetsplatsen för att kunna uppvisas vid inspektion.
  Den som initierar eller beställer arbeten från företag ska i de administrativa föreskrifterna (AF) ange att personalen ska ha genomgått denna utbildning. Detta gäller även underentreprenörer och annan inhyrd personal. Utbildningen ska förnyas vart 5:e år.
  Samtlig personal ska ha grundläggande kompetens innan arbetet påbörjas. På så sätt uppnås att vägarbetsplatsen får en säker arbetsmiljö och är mer trafiksäkert. 

Jag mailar Stockholm vatten följandeFrån: Jon Jogensjö
Ämne: Felgjord avspärrning vägarbete cykelbana
Datum: 2 november 2013 11:21:36 CET
Till: stockholmvatten@stockholmvatten.se
Kopia: trafikkontoret@stockholm.se, trafikverket@trafikverket.se, kommunstyrelsen@stockholm.se, Cyklistbloggen <cyklist@cyklistbloggen.se>, Cykelfrämjandet <cyklamera@cykelframjandet.se>, tekniskhandbok.tk@stockholm.se
2013-11-02

Till
Stockholm vatten

För diarieföring samt kännedom
Kommunstyrelsen
Trafikverket
Trafikkontoret: teknisk handbok

För kännedom
Cykelfrämjandet
CyklistbloggenHej
Jag har noterat att avspärrning på det prioriterade cykelstråket vid vägarbete Bergslagsvägen mellan T-bana Islandstorget och Ängbyplan är felgjord och farlig för trafikanterna.
Gatujouren Sthlm har satt upp otillräcklig nödlösning efter min jouranmälan till Trafik Stockholm.

Stockholm vatten eller entreprenör kan polisanmälas, och arbetet kan stoppas.
Jag överväger att polisanmäla bristerna enligt Teknisk handbok.


Jag önskar en förklaring till varför avspärrningen är gjord felaktigt, och hur Stockholm vatten kommer att förändra rutinerna så avspärrning sker korrekt i framtiden på cykelbanor.


mvh

Jon Jogensjö
Cykelpendla Hässelby.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar